شیلنگ شفاف آلمانی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

شیلنگ شفاف آبریز

اندازه

Size

قطر داخلی

Mm

قطر بیرونی

Mm

وزن

Kg

متراژ

M

فشار بار

Bar

۱/۲

۱۲

۱۷

۹ – ۷

۵۰

۱۵

۳/۴

۲۰

۲۵

۱۴

۵۰

۱۴

۱

۲۵

۳۰

۱۵ – ۱۲

۵۰

۱۲

۱/۴ – ۱

۳۲

۴۱

۱۵ – ۱۲

۳۰

۱۲

۱/۲ – ۱

۳۸

۴۸

۱۵

۲۵

۱۲

۲

۵۰

۵۹

۱۹

۲۰

۱۲